REN MOBILE

REN MOBILE$9.99

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by ENCOM Sp. z .o.o.

About REN MOBILE

WERSJA PEŁNA, BEZ SERWERA WYMIANY

Aplikacja dla biur nieruchomości, deweloperów i nie tylko.

Program do gromadzenia informacji o ofertach i klientach oraz zarządzania ofertą w większości polskich portali ogłoszeniowych. Aplikacja wprost z urządzenia mobilnego zarządza ofertą w portalach i na stronie www.
REN MOBILE zainstalowany na tablecie wykorzystując funkcję PREZENTACJA pozwala na sprawną prezentacją oferty klientowi poza biurem. REN MOBILE zintegrowana jest z usługą Google Calender. Bezpośrednio z aplikacji wykonasz połączenie telefoniczne do klienta, wyślesz SMSa lub e-maila. REN MOBILE wykorzystując wbudowany odbiornik GPS służy jako nawigacja do oferty.


Integracja z większością polskich portali ogłoszeniowych.

Integracja ze stroną www.

Funkcje programu:

- gromadzenie i zarządzanie informacją o ofertach,

- gromadzenie i zarządzanie informacją o klientach,

- prezentacja oferty klientowi bezpośrednio na urządzeniu, galeria zdjęć z opisami

- wykonywanie zdjęć lub firmów o nieruchomości bezpośrednio z aplikacji,

- znak wondy na zdjęcie oraz kompresja do rozmiarów wymaganych przez portale,

- wysyłanie e-maila, wiadomości sms lub wykonywanie połączenia telefonicznego do klienta wpisanego do bazy,

- wyszukiwanie, sortowanie ofert,

- drukowanie ofert, zapis do PDFa,

- wysyłanie informacji pocztą e-mail o ofercie do dowolnego klienta,

- inetgracja ze stroną www

- integracja z większością portali ogłoszeniowych ( format oferty.net, otodom.pl itp )

- backup bazy ofert,

- integracja z kalendarzem,

- prezentacja na mapie oferty lub grupy ofert,

- NAWIGACJA do oferty,

- Street View.

Zintegrowane portale ogłoszeniowe:
- ofertynet.pl,
- szybko.pl,
- krn.pl,
- otodom.pl,
- olx.pl,
- allegro.pl,
- nportal.pl,
- morizon.pl,
- nieruchomosci-online.pl,
- domy.pl,
- tylko-dzialki.pl,
- taakidom.pl,
- ofertymieszkan.pl,
- dominium.pl
i wiele innych..


Więcej na renmobile.pl

FULL VERSION WITHOUT EXCHANGE SERVER

The application for real estate agencies, developers, and more.

The program to collect information on offers and customers and offer management in most Polish portals advertising. The application directly from your mobile device manages offer portals and on the website.
MOBILE REN installed on the tablet using PRESENTATION function allows for efficient presentation of the offer to the customer outside the office. MOBILE REN is integrated with Google Calender. Directly from the application you Make a phone call to the customer, send SMS or e-mail. MOBILE REN using the built-in GPS navigation serves as the offer.


Integration with the majority of Polish portals advertising.

Integration with the web.

The program features:

- The collection and management of information about offers,

- The collection and management of information about customers,

- Presentation of the offer to the customer directly on the device, photo gallery with descriptions

- Taking pictures or corporate about the property directly from the application.

- Sign wondy on the photo and compression to the size required by portals,

- Send an e-mail, sms or perform a telephone call to a customer entered into the database.

- Search, sort bids

- Printing offers, write to PDFA,

- Sending information by e-mail about the offer to any client,

- Inetgracja with the web

- Integration with most portals advertising (oferty.net format, otodom.pl etc)

- Database backup offers,

- Integration with Calendar,

- Presentation on the map deals or group offers,

- NAVIGATION to offer,

- Street View.

Integrated advertising portals:
- Ofertynet.pl,
- Szybko.pl,
- Krn.pl,
- Otodom.pl,
- Olx.pl,
- Allegro.pl,
- Nportal.pl,
- Morizon.pl,
- Nieruchomosci-online.pl,
- Domy.pl,
- Tylko-dzialki.pl,
- Taakidom.pl,
- Ofertymieszkan.pl,
- Dominium.pl
and many others..


More renmobile.pl

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install REN MOBILE version 0.27 on your Android device!
APK Size: 4.4 MB, downloaded N/A times, content rating: Not rated
Android package: eu.encomit.renmobile, download REN MOBILE.apk

All Application Badges

Paid
app
Android
4.0+
n/a
Not
rated
Android app

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1