Kuduri Hanefi Fıkıh Kitabı

Kuduri Hanefi Fıkıh Kitabı Free App

Rated 4.63/5 (121) —  Free Android application by AkademiSoft

Advertisements

About Kuduri Hanefi Fıkıh Kitabı

Program içerisinde Kuduri Hanefi Fıkhı Bulunmaktadır

Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerinden. İsmi, Ahmed bin Muhammed el-Bağdâdî olup, künyesi Ebü’l-Hüseyn’dir. Kudûrî lakabı ile tanınır. Hangi şeye nisbetle kendisine Kudûrî denildiği kat’î olarak bilinmemekle beraber, Kudûr, Bağdad yakınlarında bir köyün adıdır. Bu zâtın da orada doğmuş olabileceği, oraya nisbetle Kudûrî denildiği tahmin edilmektedir. Ayrıca Kudûr, çömlek ma’nâsına gelen (Kıdr) kelimesinin cem’i olup, kendisi veya nesebinden birisinin bu işi yapmasından dolayı böyle denilmiş de olabileceği rivâyet edilmektedir. Fıkıh âlimlerinin, Eshâb-ı tercih diye tanınan tabakasından olduğu, şeyh-ül-İslâm Ahmed İbni Kemâl paşa hazretleri tarafından bildirilmiştir. 362 (m. 973)’de Bağdad’da doğdu. 428 (m. 1037) senesi Receb ayının beşinci Pazar günü orada vefât etti. Aynı gün, Ebû Half kapısı girişinde bulunan evinin yanına defnolundu. Daha sonra Mensûr caddesinde bulunan bir türbeye naklolundu. Burada medfûn bulunan, Hanefî fıkıh âlimlerinden Ebû Bekr el-Harezmî’nin ( radıyallahü anh ) yanına nakledildi.
Kudûrî ( radıyallahü anh ), Hanefî fıkıh âlimlerinin önde gelenlerindendir. İlminin çokluğu, ibâresinin güzelliği, akıcı lisânı ile fıkıh âlimleri arasındaki yeri ve derecesi çok yüksek oldu. Kur’ân-ı kerîmi tilâvet etmesi (okuması) çok hoş ve tatlı idi. Devamlı ibâdet eder ve Kur’ân-ı kerîmi çok okurdu. Ebû Abdullah Muhammed Yahyâ el-Cürcânî’den fıkıh ilmini öğrendi ve hadîs-i şerîf rivâyet etti. Bundan başka Ubeydullah bin Muhammed el-Havşebî ve birçok âlimler ile görüşüp sohbet etti. Kendilerinden ilim öğrendi. Âlimlerden bir çoğuna hocalık etti. Meşhûr Târih-i Bağdâd’ın sahibi olan Ebû Bekr Hatîb-i Bağdadî kendisinden ilim öğrenip, hadîs-i şerîf rivâyet edenler arasındadır. Târih-i Bağdâd’da diyor ki; “Kudûrî ( radıyallahü anh ) sadûk (çok doğru sözlü) ve sika, (güvenilir) bir zât idi.” Muhtasâr-ı Kudûrî’den başka kıymetli eserler de yazmıştır. Ba’zıları şunlardır: Şerh-i Muhtasâr-ül-Kerhî, et-Tecrid, Kitâb-ün-nikâh.
Kendisinden sonra gelen birçok kimseler Muhtasâr-ı Kudûrî diye tanınan meşhûr fıkıh kitabından istifâde etmişlerdir. Âlim olanlar ve olmayanlar, çok meşhûr ve mu’teber olan bu kitap ile teberrük etmişler; şiddet, sıkıntı, hastalık zamanlarında ve tâ’ûn (veba) salgınında okunmasının çok faydalı olacağını tecrübe ile bildirmişlerdir. Binlerce fıkhî mes’elenin kısa ve öz olarak toplanmış olduğu bu kitap, senelerce medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Birçok şerhi vardır. En meşhûrları; Cevhere, Lübâb ve Ebû Nasr-ı Akta’nın Tashîh-i Kudûrî’sidir.
Âlim, önder, en güzel üstünlüklere ve kıymete hâiz, Allahü teâlânın emirlerini yapmakta, yasaklarından sakınmakta son derece gayretli, dünyâya ehemmiyet ve kıymet vermiyen Ebü’l-Hasen Ahmed bin Muhammed el-Kudûrî el-Bâğdâdî (rahmetullahi aleyh) Muhtasâr-ı Kudûrî isimli eserine başlarken buyuruyor ki: “Âlemlerin Rabbi olan Allahü teâlâya hamdolsun. Hüsn-i hatime (Güzel netice, iyi akıbet) Allahü teâlâdan korkanlar içindir. O’nun Resûlü Muhammed aleyhisselâma ve O’nun Ehl-i beytine, Eshâbına ve Onun izlerinde gidenlere bizden selâmlar ve hayır duâlar olsun.” Rage in the program are found in the Hanafi Fiqh

Of the great scholars of the Hanafi sect of fiqh. Name, Ahmad bin Muhammad al-Baghdadi is, the tag is Abu'l-Husseini. Known by the nickname of rage. While exact thing with respect to which he said that as the soul to rage, Kududu is the name of a village near Baghdad. This person may be born there, it is estimated that there relative to explode said. Also Kududu, pottery from the ma'nâs (KID) is the CEM of the word, you're doing this job because of him or lineage is narrated might also have said that. Fiqh scholars, Ashab-i prefer she recognized that the layer, sheikh-ul-Islam was reported by Ahmad Ibn Kemal Pasha nibs. 362 (m. 973), was born in Baghdad. 428 (m. 1037) year of the fifth Sunday of the month of Rajab died there. On the same day, was defnol side of the house in the Abu Half door entrance. He was later moved in a tomb in Mensû the street. Medfûn contained herein, the Hanafi fiqh scholars of Abu Bakr al-Harezmî'n's (Radiyallahu Anh) was transferred to him.
Rage (Radiyallahu Anh), one of the leading scholars of the Hanafi fiqh. The majority of science, the beauty of the phrase, fluent language and the location was very high degree in fiqh scholars. To reciting the Quran (reading) was very nice and sweet. Continuous worship and the Quran has many readers. Abu Abdullah Muhammad al-Cürcânî Yahyâ learned from the jurisprudence and he narrated hadiths. Furthermore Ubayd bin Muhammad al-Havşebî and chatted with many scholars discuss. Knowledge learned from them. He taught many of the scholars. Meşhû date-i that have Khatib Baghdadi Abu Bakr-i-Baghdadi learn knowledge from him, are among those hadiths narrated. History II says in Bagdad; "Explode (Radiyallahu Anh) Sadducees (very truthful) and sika (reliable) was an essence." Muhtasâ-i has also written other valuable works of rage. Ba'zı are: Commentary-i Muhtasâ-ul-reluctantly, meat-Tajrid, Kitab-fame-marriage.
Many people who came after him, he recognized the meşhû mad Muhtasâ-i have resigned from the fiqh books. Scholars and non are very meşhû and they had this book donations are mu'teb; violence, hardship, illness and time in tâ'ûn (plague) reported with the reading experience would be very useful in the epidemic. Thousands of juridical problem is based on the book was short and concise collected was used as a textbook in many years madrasah. There are many annotation. The most famous; Ore, Lübâb and Abu Nasr-i is the correction-i Kudûrî's Aktau.
Scholar, leader, the best advantages and value of possessing, to make their Allahu ta'ala's orders, to avoid the ban extremely diligent and the world the importance and value vermian Abu'l-Hasan Ahmad bin Muhammad al-mad al-Baghdadi (Rahmetullahi against) Muhtasâ-i rage is the start of work says: "Praise be to the Lord of the Worlds Allahu ta'âlâ. Husn-i hatin me (nice result, good fate) is for those who fear Allahu ta'ala. His Prophet and His Messenger Muhammad Ahl al-Bayt to, Ashab us to go and get compliments on his tracks and no prayers. "

How to Download / Install

Download and install Kuduri Hanefi Fıkıh Kitabı version 1.0 on your Android device!
Downloaded 10,000+ times, content rating: Everyone
Android package: com.kuduri, download Kuduri Hanefi Fıkıh Kitabı.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

More downloads  Kuduri Hanefi Fıkıh Kitabı reached 10 000 - 50 000 downloads
More downloads  Kuduri Hanefi Fıkıh Kitabı reached 1 000 - 5 000 downloads

Oh snap! No comments are available for Kuduri Hanefi Fıkıh Kitabı at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.65
121 users

5

4

3

2

1