KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KODLAMA

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KODLAMA Free App

Rated 3.69/5 (45) —  Free Android application by GİZCENT

About KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KODLAMA

DEĞERLİ ÖĞRETMEN ADAYLARI,
BU UYGULAMA DA DEĞİŞİK SİTE LERDEN SİZLER İÇİN EĞİTİM BİLİMLERİ PRATİK KODLAMALAR DERLENMİŞTİR.
KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ PRATİK KODLAMALAR
1. Gutrie nin Kötü Alışkanlıkların Ortadan Kaldırmasında Önerdiği Üç Yöntem:
BEZ
B Bıktırma
E: Eşik
Z: Zıt Tepki
2. Skinner'ın Programlı Öğretim Kuramının esasları
KEBAB
K üçük adımlar
E tkin katılım
B aşarının pekiştirilmesi
A nında dönüt
B ireysel hız
3. Freud'un Psiko-sosyal Gelişim Kuramı
ORhAN FALcılara GİZlice Gidiyor
Oral
h
Anal
Fallik
cılara
Gizil
lice
Genital
idiyor
4. Bloom Taksonomisi Sırayla:
Biliyorum Ki Uyuz Arkadaşın Seni Dövmüş.
B :bilgi
K :kavrama
U :uygulma
A :analiz
S :sentez
D :eğerlendirme
5. Duyuşsal Alan Basamakları
AT DÖK
Alma
Tepkide bulunma
Değer verme
Örgütleme
Kişilik haline getirme
6. Öğrenen Merkezli Program Tasarımları
Çocuk romantik ve hümanistik yaşar
Çocuk merkezli
Romantik
Hümanistik
Yaşantı merkezli
7. Sorun Merkezli Program Tasarımları
Yaşam Şartlarının Çekirdeğinde Toplumsal Sorunlar Vardır.
Yaşam şartları merkezli
Çekirdek merkezli
Toplumsal sorunlar tasarımı
8. Tam Öğrenme Kuramı
PİDE
Pekiştirme
İpucu
Dönüt-düzeltme
Etkin katılım
9. Eğitim Felsefeleri
YEDİ
Yeniden Kurmacılık
Esasicilik
Daimicilik
İlerlemecilik
10. Eğitimi Etkileyen Felsefi Akımlar
PİRE
Pragmatizm
İdealizm
Realizm
Existentializm (varoluşçuluk)
11. Okulda Öğrenme Modeli (Carroll )
Sebat'kar ve Yetenek'li öğrenciler Öğretimi Anlama Yeteneği sayesinde Öğretimin Kalitesi'yle Öğrenmeye Ayrılan Süre'de başarılı olur.
Sebat
Yetenek
Öğretimi Anlama Yeteneği
Öğretimin Kalitesi
Öğrenmeye Ayrılan Süre
12. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM STRATEJİLERİNDE KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER
Bilgisayar Destekli Öğretimde Örnek Olayı önce Tartış sonra Soru-Cevapla Problemi Çöz
Yöntem ve Teknikler
Bilgisayarlı öğretim
Örnek olay
Tartışma
Soru- Cevap
Problem Çözme
13. Bilişsel Kuramlardan Gizil Öğrenme Kuramcıları
K W K
K öhler
W ertheimer
K ofka
14. Davranışçı Yaklaşım Kuramcıları:
PAWSATLIG
Pavlov
a
Watson
Skinner
a
Thorndike
Locke
ı
Guthrie
15. Etkili Öğrenme
DOYA
D: Dinleme r11;en az etkili
O kuma
Y :Yazma
A: Anlatma r11;en çok etkılı
16.
EGITSEL REHBERLIK: ÖGRENMEYI ÖGRENME
MESLEKİ REHBERLİK :ÇALISMAYI ÖGRENME
KİŞİSEL-SOSYAL REHBERLİK: YAŞAMAYI ÖGRENME
İlgi ve yetenegine uygun ALAN SEÇMESİ-EGİTSEL REHBERLİK
İlgi ve yetenegine ugun MESLEK seçmesi-MESLEKİ REHBERLİK
Ülkemizde illerin trafik ve telefon kodlarına göre dizilmesi sınıflama ölçeğidir.
17. Eğitimde En Çok Kullanılan, En Az Kullanılan Ölçek Türleri Sıralaması:
ESSE
Eşit Aralıklı ( en çok )
Sıralama
Sınıflama
Eşit Oranlı ( en az )
18. ÖLÇEK TÜRLERİ sıralaması
SSEE
SINIFLAMA ( en basit, en az kapsamlı )
SIRALAMA
EŞİT ARALIKLI
EŞİT ORANLI ( en kapsamlı )
NOT: Kapsama göre sıralama bu şekildedir.
19. İleriye Ket Vurma
İ
R
E ski bilginin
Y eni bilgiyi öğrenmede zorlaması
20. GERİYE KET VURMA
G
A
Y eni bilginin
E ski bilgiyi hatırlamakta zorlaması

21. DEİY--RİPE--MADÖ
Daimicilik-----------Realizm----------Maddeci
Esasicilik-----------İdealizm---------Akılcı
İlerlemecilik--------Pragmatizm-------Deneyime dayalı
Yeniden kurmacılık---Existansiyalizm--Özgürlükçü
22. THORNDİKE ŞİFRESİ
DEHA
Deneme-Yanılma
Etki Yasası
Hazır Bulunuşluk
Alışma (Eşik) Yöntemi
23. TYLER İN MODELİ HAKKINDA ÖNE SÜRDÜĞÜ İLKELER
SSB
Sıralama
Süreklilik
Bütünleştirme
25. BİLİŞSEL ALAN BASAMAKLARI
BİLKA UYAN SENDE
Bilgi
Kavrama
Uygulama
Analiz
Sentez
Değerlendirme
.....................
DAHA FAZLASI UYGULAMANIN İÇİNDEDİR...
KATKISI OLMASI DİLEĞİYLE…
ÇALIŞMALARINIZDA KOLAYLIKLAR VE BAŞARILAR DİLİYORUZ. DEAR TEACHER CANDIDATES,
In THIS APPLICATION YOU DIFFERENT SITE FOR EDUCATION SCIENCES coding practice from LERA has been collected.
Code of Practice for the KPSS SCIENCE EDUCATION
1 N Gutri on the Elimination of Bad Habits Three Methods of Referrals:
CLOTH
B Piss Up
E: Threshold
Z: Opposite Reaction
2 Skinner's principles of Programmed Instruction Theory
KEBAB
K that small steps
E tk participation
The success of B to consolidate
N in the feedback
B ireysel speed
3 Freud's Theory of Psychosocial Development
orhan secretly leaving with astrologists
Oral
h
Anal
Phallic
to CI
Latent
lice
Genital
is idiy
4 Bloom Taxonomy in turn:
I know that you beat your friend has scabies.
B: information
K: grip
To: toolkit
A: analysis
Q: synthesis
D: Consideration of
5 Affective Domain Levels
AT DOK
Taking
Take action
Valuing
Organization
Personality make
6 Learner Centered Program Designs
Children romantic and humanistic experiences
Child-centered
Romantic
Humanistic
Experience-based
7 Problem-Based Program Designs
There is at the core of Living Conditions Social Problems.
Living conditions based
Kernel-based
The design of social problems
8 Full Learning Theory
PITA
Strengthening
Hint
Feedback-correction
Active participation
9 Philosophy of Education
SEVEN
Re-constructionism
Essentialism
Perennialism
Progressivism
10 Philosophical Trends Affecting Education
FLEA
Pragmatism
Idealism
Realism
Existentializm (existentialism)
11 School Learning Model (Carroll)
Sebat'k and Yetenek'l students through Teaching Comprehension Skill Learning in Instructional Time Allocated succeeds in Kalitesi'yl.
Persistence
Ability
Teaching Comprehension Ability
Quality of Teaching
Time Allocated to learn
12 TEACHING METHODS USED BY THE INVENTION STRATEGIES AND TECHNIQUES
Discuss the Case of Computer Assisted Instruction ago after Question-Answer Solve The Problem
Methods and Techniques
Computerized teaching
Case study
Discussion
Questions and Answers
Problem Solving
13 Latent learning theorists of cognitive theory
K W K
K Ohler
We are ertheim
K anger
14 Theorists of Behavioral Approach:
PAWSATLIG
Pavlov
a
Watson
Skinner
a
Thorndike
Locke
I
Guthrie
15 Effective Learning
To DOY
D: Listening r11; least effective
One in the sand
A: Writing
To: Narration r11, most efficacious
16
Educational Guidance: LEARNING LEARNING to
VOCATIONAL GUIDANCE: STUDY LEARNING to
PERSONAL-SOCIAL COUNSELING: LEARNING TO LIVE
Interest and ability-appropriate educational guidance SELECTED AREA
Interest and ability to select ug VOCATIONAL-TECHNICAL GUIDANCE
According to the codes of the provinces in our country and telephone traffic classification is the scale sequencing.
17 Most Common in Education Least Used Ranking Scale Types:
ESSA
Evenly Spaced (at most)
Sort by:
Classification
Equal proportional (at least)
18 SCALE TYPE ranking
SSEA
CLASSIFICATION (the simplest, least comprehensive)
SORT
Equally spaced
EQUAL RATIO (most comprehensive)
NOTE: This is the sort Coverage.
19 Forward inhibition
IR
R
F or information
Y force in learning the information
20 BACK inhibition
G
A
Width information Y
F or coercion to recall information

21 DEİY - Ripa - MADRS
Materialist Realism ---------- ----------- perennialism
Rational Idealism --------- ----------- essentialism
Pragmatism ------- -------- progressivism based on experience
Re-constructionism --- Existansiyalizm - Libertarian
22 Thorndike PASSWORD
DEHA
Trial and Error
Effects Act
Readiness
Acclimatization (Threshold) Method
23 TYLER CLAIM ABOUT THE PRINCIPLES OF THE MODEL
SSB
Sort by:
Continuity
Integration
25 STEPS cognitive domains
WAKE UP to bilk SENDE
Information
Clutch
Application
Analysis
Synthesis
Evaluation
.....................
MORE included in the application ...
CONTRIBUTION TO BE WISHING ...
Study on WISH FACILITIES AND SUCCESS.

How to Download / Install

Download and install KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KODLAMA version 1.4 on your Android device!
Downloaded 10,000+ times, content rating: Everyone
Android package: com.tc.ebilimkod, download KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KODLAMA.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

More downloads  KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KODLAMA reached 10 000 - 50 000 downloads
More downloads  KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KODLAMA reached 5 000 - 10 000 downloads
Version update KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KODLAMA was updated to version 1.4
Version update KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KODLAMA was updated to version 1.3

Oh snap! No comments are available for KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ KODLAMA at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.75
45 users

5

4

3

2

1