KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME Free App

Rated 3.53/5 (19) —  Free Android application by GİZCENT

Advertisements

About KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME

DEĞERLİ ÖĞRETMEN ADAYLARI,
BU UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMİNİN ALT KONULARINDAN OLAN ÖĞRENME KURAMLARINI BULABİLİRSİNİZ.

YAPILANDIRMACI ( OLUŞTURMACI ) KURAM

BİLGİYİ İŞLEME KURAMI

GESTALT KURAMI


GESTALT’IN TEMEL KAVRAMLARI

SOSYAL ÖĞRENME KURAMI

SOSYAL ÖĞRENME KURAMININ TEMEL KAVRAMLARI


Davranış çılara göre davranış öğrenilir. Önemli olan davranışın gözlenebilir ve ölçülebilir olmasıdır.

Bilişsel cilere göre, bilgideki değişme davranışa yansır ve davranışı yönlendirir.

Davranışçı kuramın iki öğesi vardır. Birincisi " uyarıcı ", ikincisi ise " tepki "dir.
Uyarıcı; organizmayı harekete geçiren iç ve dış olaylarken, tepki ise uyarıcının organizmada meydana getirdiği fiziksel ve psikolojik değişmedir.

Davranışçı kuramlar bireyin ne düşündüğüyle değil ne yaptığıyla ilgilenirler.

Davranışçılara göre, pekiştireç davranışı kuvvetlendirir, dıştan verilen pekiştireç önemlidir.

Bilişselcilere göre, pekiştireç; başarılı olma, belirsizlikten kurtulma, keşfetme gibi içsel özelliklerdir.
Davranışçılara göre, öğrenci öğrenme sürecinde pasiftir. Birey yeni bir problem durumuyla karşılaştığında deneme yanılma yoluyla çözüm üretir.

Bilişselcilere göre, öğrenci dikkatini kullanarak, uyarıcıları seçerek ve anlamlı hale getirerek kavrama yoluyla öğrenmede aktiftir.

Davranışçı öğrenme akımının en çok bilinen kuramı Pavlov’un klasik (tepkisel) koşullanmasıdır.
Klasik koşullanmada organizmanın doğal bir uyarana gösterdiği doğal tepkiyi onun yerine geçen yapay bir uyarana da göstermesi söz konusudur.

Öğrenmeyi koşullanmış tepki olarak ele alan diğer kuramcı da Guthrie’dir. Guthrie öğrenmedeki tüm zihinsel öğeleri reddederek öğrenmeyi uyaran tepki ilişkisi olarak açıklar. Bir uyarana eşlik eden tepki, söz konusu uyaran her görüldüğünde ya da benzer durumda tekrar ortaya çıkar (Bitişiklik).
Thorndike ise öğrenmeyi ğroblem çözme olarak ele alır. Bireyin problemle karşılaştığında yaptığı çeşitli deneme-yanılma davranışlarıyla çözüm ürettiğini açıklamıştır (Bağ kuramı).

Skinner ise organizmanın davranışlarını uayrıcılara karşı gösterilen otomatik bir tepki olmadığını, bilinçli yapılan hareketler olduğunu ifade etmiştir. Bireylerin karmaşım uyarıcı durumlarla karşılaştığında gösterdikleri davranışlara edim (operant) adını vermiş ve bu edimlerin onları izleyen sonuçlardan etkilendiğini ileri sürmüştür (edimsel koşullanma).

J. Locke’ye göre insan zihni doğumda boş bir levha gibidir. Ne kadar işlenirse o kadar iz kalır. Öğrenmede çevre önemli ve belirleyicidir.
Davranışçılar, laboratuvar ortamında çoğunlukla hayvanlar üzerinde araştırmalar yaparak öğrenmeyi açıklamışlardır. İnsan öğrenmesi ile diğer canlıların öğrenmesi benzerlik göstermektedir. Basit davranışların nasıl oluştuğu üzerinde durmuşlarıdır.

Bilişselciler, bireyin doğal çevre içinde, değişik ortamlarda nasıl öğrendiğini ele almışlardır. Kavram ve ilke öğrenme, problem çözme, eleştirel düşünme gibi bilişsel yönü ağırlık taşıyan karmaşık davranışların öğrenilmesinde kullanılır.

Davranışçılara göre, bilgi nesneldir ve öğrenenden bağımsızdır. Uyarıcıya yöneltilen tepkilerle edinilir.

Bilişselcilere göre bilgi nesneldir, öğrenenin ön bilgilerine ve zihinsel süreçlerine bağlı olarak edinilir.

Yapısalcılara göre, bilgi özneldir ve öğrenenin somut yaşantıları ile oluşturulur
........................
DAHA FAZLASI UYGULAMANIN YANINDADIR...
KATKISI OLMASI DİLEĞİYLE…
ÇALIŞMALARINIZDA KOLAYLIKLAR VE BAŞARILAR DİLİYORUZ. DEAR TEACHER CANDIDATES,
SCIENCE EDUCATION IN THIS APPLICATION in the lower position of the CAN FIND THE LEARNING THEORY.

CONSTRUCTIVIST (constructivist) THEORY

INFORMATION PROCESSING THEORY

Gestalt theory
 

Gestalt BASIC CONCEPTS

SOCIAL LEARNING THEORY

BASIC CONCEPTS OF SOCIAL LEARNING THEORY
 

According to centipede behavior is learned behavior. The important thing is that behavior can be observed and measured.
 
According to cognitive cia, information will be reflected in changes in behavior and directs behavior.
 
There are two elements of behavioral theory. The first "stimulus", the second "reaction" is.
Stimulating the organism raises the internal and external events;, the response in the form of stimulus organism is the physical and psychological changes.
 
Behavioral theories of individuals with what you think they care what you do not.
 
According to behaviorists, reinforcement strengthens behavior, the external reinforcement is important.
 
According to Bilişselci, reinforcement; succeed, get rid of uncertainty, are intrinsic features such as exploring.
According to behaviorists, students are passive in the learning process. Individuals when faced with a new problem situations through trial and error solutions.
 
Bilişselci According to the attention of students, using the selectively stimulating and meaningful learning through making is active in the clutch.
 
The most well known theory of behavioral learning current Pavlov's classical (reactive) is preconditioned.
In classical conditioning stimuli which the organism's natural response to a natural instead of an artificial stimulus in the show is concerned.
 
Learning of the other theorists discussed in the conditioned response is the Guthrie. Guthrie refusing to learn all the mental elements of learning as stimulus-response relationship is explained. Response to a stimulus that accompanies such stimuli at each occurrence or reappear in a similar situation (adjacency).
Thorndike as the learning takes Grobl solving. When faced with the problem of the individual behavior of his trial and error with various solutions has announced that it (Vineyard theory).
 
Skinner demonstrated against the organism's behavior uayrıcı an automated response, whether it is conscious of the motion stated. Individuals when faced with the complexity of the situation stimulating their behavior I've e (operant) and was given the name of this act argued that impressed with the results that followed them (operant conditioning).
 
J. According to Locke, the human mind is like a blank slate at birth. How much are processed so that leaves a scar. Learning environment is an important and decisive.
Behaviorists, mostly in the laboratory have described learning by doing research on animals. Human learning and the learning of other live shows similarities. How are composed of simple behaviors have stopped on that.
 
Bilişselci, individuals in the natural environment, how you learn in different environments have been discussed. Concepts and principles of learning, problem solving, critical thinking, cognitive aspects, such as weight-bearing is used in the learning of complex behaviors.
 
According to behaviorists, are independent of information is objective and learn. In response to stimuli directed to obtain.
 
According to Bilişselci information is objective, depending on the learner's prior knowledge and mental processes are available as.
 
Structuralists, according to the learner's knowledge is subjective, and is created with concrete experiences
........................
MORE is beside the application ...
CONTRIBUTION TO BE WISHING ...
Study on WISH FACILITIES AND SUCCESS.

How to Download / Install

Download and install KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME version 1.8 on your Android device!
Downloaded 5,000+ times, content rating: Everyone
Android package: com.tc.ogrenme, download KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

More downloads  KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME reached 5 000 - 10 000 downloads
Version update KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME was updated to version 1.8
Version update KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME was updated to version 1.7

What are users saying about KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME

C70%
by C####:

Reklam, yalan dolan.


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.55
19 users

5

4

3

2

1