سامانه جامع تجارت

سامانه جامع تجارت published 1 application on Google Play, 40 people rated this app with an average rating of 4.18!

همتا _ رجیستری تلفن همراه by سامانه جامع تجارتهمتا _ رجیستری تلفن همراه

Rated 4.18(40) — سامانه جامع تجارت

طرح ثبت تلفن همراه (رجیستری) با هدف جلوگیری از فعالیت گوشی‌های تلفن همراه که از مبادی غیررسمی به کشور وارد می‌شوند، اجرا شده و نرم‌افزار...

Free App